کاربردها و قابلیتهای تدوین در بیان سینمایی

تفاوت در ماهیت تدوین داستانی و مستند
بررسی مفاهیم تدوین، Montage و Edit
اهم قابلیتهای تدوین در توسعه بیان سینمایی
زمان و جغرافیای سینمایی
پیش نیازهای تولیدی
مدیریت فضای دراماتیک و حسی
خلق معانی جدید
تغییر آنی فضا-زما ن،خلق ساختارهای روایی جدید
کمک به فرآیند تولید

و اما خدمت انورتان عارضيم که در موضوع تدوين بايد همين ابتداي کار، تکليف يک پرسش مسئله دار را مشخص کنيم و پرونده اش را تا انتهای این مقاله ببندیم.
اینکه این مقاله به درد فعالان سینمای داستانی میخورد یا مستند؟
هرچند طرح مساله داستانی یا مستند مهم است، اما این سوال به دلایلی که ذیلا عرض میشود سوال خوبی نیست.

به این دلیل که از طرفی بعضی حرفه هها در سینما استخوان بندی و کلیت ثابتی دارند واصولشان خاص مستند یا داستانی نیست که حالا ما برویم سراغ آموزش جداگانه آ نها مثل تصویر برداری، صدا برداری و همین تدوین خودمان،(البته که برای موقعیتهای مختلف تفاوتهایی هم هست اما ماهیت کلی یکی است) و از این گذشته جدا کردن سینمای مستند و داستانی از یکدیگر تاثیرات و اشتراکات مثبتی را که بر هم دارند و الهاماتی که میتوانند از یکدیگر بگیرند را مخدوش می کند. به عقیده ما اگر با دقت بیشتری نگاه کنیم این داستانی یا مستند بودن نیست که اهمیت دارد، بلکه ساختگی بودن یا ساختگی نبودن، مسئله این است!

ساختگی
بودن یا ساختگی
نبودن، مسئله
این است!

از آنجایی که ما قبول نداریم همیشه حرفهای مهم را باید آدمهای مهم بزنند و مساحت رویمان هم کم نیست، به خودمان جرئت
میدهیم که بگوئیم اساسا دسته بندی آموزش فنون سینما به دوشاخه مستند و داستانی دسته بندی خوبی نیست، چرا که طبق نگاه عمومی مبنای تفاوت این دو از یکدیگر نسبت صوری شان با واقعیت(نه حقیقت) است، و در مواقعی که این دو شاخه به آنچه دیگری دارد نیاز پیدا می کنند،مرزها بسیار کمرنگ میشود، مثلا وقتهایی که سینمای به اصطاح داستانی در موضوع و نحوه ارائه نیازمند حجیت واقعیات است و از آن طرف سینمای به اصطاح مستند برای اثرگذاری بیشتر نیازمند دستکاری، تعلیق و داستان گویی. حتی دسته بندی سینمای روایتی و غیر روایتی هم دسته بندی مناسبی برای منظور ما نیست.

یک موقعیت پیش ساخته

به هر رو ما معتقدیم حداقل در آموزش ناظر به تولید، چنانچه موقعیتها را بر مبنای ساختگی بودن یا نبودن فضای مقابل دوربین تحلیل کنیم بسیار دقیق تر و شفاف تر می توانیم فرآیند آموزش را پیش ببریم. به ویژه در مورد تدوین، یعنی کافیست بتوانیمتشخیص بدهیم این تکنیک تدوینی برای کدام موقعیت مناسب است،
اگر مناسب اتفاقات پیش بینی نشده است هم در داستانی و هم در مستند این موقعیتها وجود دارند و اگر برای موقعیتهای از پیش طراحی شده مناسب است قسمت عمده ای از مستندها هم چنین موقعیتهایی دارند.

یک موقعیت غیر ساختگی

اما گذشته از این مباحث از آنجا که سفیر یک مرکز مستند سازی است و در تهیه مستند معمولا موقعیتهای خارج از
کنترل توسط فیلمساز به موقعیتهای تحت کنترل وی غالب است و همچنین این بخش در منابع موجود تدوین کمتر مورد
توجه قرار گرفته، سعیمان بر این است که نکات مربوط به تدوین تصاویری که از موقعیتهای خارج از کنترل حاصل
شده اند را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم.
خلاصه اینکه در بحث تدوین مجموعه قوانین، اصول و پیشنهاداتی که صرفا در سینمای داستانی کارکرد داشته باشد و در
سینمای مستند نداشته باشد و بالعکس وجود ندارد اما ساز و کار تدوین از ساختگی بودن یا نبودن موقعیتی که دوربین
تصاویرش را ضبط میکند به شدت اثر میپذیرد.

با این تفاسیر مهم ترین نکته فهم موقعیت دراماتیک مورد نیاز فیلم و پیداکردن بهترین روش در تطابق با جهان بینی
فیلمساز برای اتصال نماهاست و این ماموریت اصلی ما در این مقاله است. خواه آنها مستند باشند، خواه داستانی، از پیش
ساخته و در اختیار فیلم ساز یا در حال گذر و خارج از کنترل او.
فقط این تذکر را هم باید اضافه کنیم که از آنجا که ممکن است عده ای در اواسط متن به ما ملحق شوند و از مقدمات
بی اطلاع باشند ما مثالها را با همین لفظ متداول مستند و داستانی عنوان میکنیم اما شما حواستان باشد، بن و ریشه
اصلی ساختگی بودن یا نبودن موقعیت است.

تدوین چیست؟

تدوین عبارت است از قرار دادن عناصر روایی در ارتباط با یکدیگر والسلام.این عناصر میتوانند تصویری، صوتی یا حتی فقط یک دستکاری(مثل دستکاری در زمان)، یا ترکیبی از اینها باشند.
هرچند مشکلها می افتد از همین مجمل، اما محکم ترین جای پایی که بتوان رویش ایستاد و پله های بعدی را برداشت همین تعریف ساده است. علما و نظریه پردازان سینمایی بسیاری تدوین را به طرق مختلف تعریف کرده اند اما میتوان با اطمینان بالایی گفت فراتر از این تعریف هرچه هست صرفا تفاسیری است که از وضعیتهای مختلفی که میتوان دو نما یا دو عنصر سینمایی را در کنار هم قرار داد به وجود آمده است.

تدوین عبارت
است از قرار
دادن عناصر
روایی در ارتباط
با یکدیگر
به طور مثال استاد ضابطی
جهرمی تدوین را از نگاه
ساختاری اینگونه تعریف
کرده است: آن فعالیتی در
فیلم سازی که انواعی از
روابط را بین نماها یا صداها
به وجود می آورد تدوین
می نامیم.
از آنجایی که ما در طول مقاله به
نظرات و پژوهش های استاد ضابطی
جهرمی به فراخور موضوع زیاد ارجاع
خواهیم داد، لازم دانستیم ایشان را
خدمت مبارکتان معرفی کنیم.
عده ای ایشان را به حق پدر علم
تدوین ایران می دانند، استاد صاحب
پژوهش ها، تالیفات و مقالات
بسیاری در زمینه تدوین است که
واقعا حتی نام بردن از آنها چتد
صفحه فضا نیاز دارد، اما از مهمترین
آثار ایشان می توان به کتاب بسیار
ارزشمند زيبايي شناسي، تاريخ
و نظريه هاي تدوين که در دنیا
نظیر ندارد و همچنین کتاب سی
سال سیمنا و مجموعه 2 جلدی
تدوین(تداومی-بیانی) اشاره کرد.
استاد بیش از 120 مقاله در
زمینه های مختلف سینما دارند، 24
عنوان کتاب، تدوین 5 فیلم بلند
سینمایی و چندین فیلم مستند، 35
سال سابقه تدریس تدوین و سینمای
مستند. و تعداد زیادی جوایز بین
المللی و کشوری …
دکتر احمد ضابطی جهرمی

هرچند برای دوره ای که اهداف کاربردی دارد ورود به مباحث بیش از حد تئوری پسندیده نیست اما لازم است مهمترین عباراتی را که برای عمل کنار هم قرار دادن نماها به کار می برند اندکی بررسی کنیم تا آگاهانه از آنها استفاده کنیم.

مونتاژ یک اثر هنری

به طور مشخص در منابع تخصصی سینما ما دو واژه قابل اعتنا در رابطه با عمل کنار هم قرار دادن دو نما می شناسیم که یک معادل فارسی هم برای هر دوی اینها به کار م یرود. دو واژه مونتاژ Montage و Edit و واژه فارسی تدوین.

واژه Edit انگلیسی به معنی ویرایش، پس و پیش کردن، حذف و اضافه و به سامان در آوردن است و از ادبیات و عالم متن به
سینما آمده و بیشتر توسط انگلیسی زبانها به کار می رود، در منابع تخصصی استفاده از این واژه بیشتر ناظر به کاربرد پیرایشی
و آرایشی کنار هم گذاری نماهاست و غالبا به پشت سرهم کردن نماها بر اساس ترتیب داستان و روند، ارتباط فیزیکی بین
نماها و حذف زوائد تاکید دارد و غالبا منظور از این واژه تدوین به روش تداومی است که هدف آن روایت کردن یک داستان
یا پیشرفت دراماتیک وقایع با حفظ تداوم زمانی و فیزیکی رویداد است.

اما واژه Montage فرانسوی که ابتدا در نوشته های سینما گرانِ روسی سر وکله اش پیدا شد-که سابقه های صنعتی و مهندسی داشتند- چیزی فرا تر از پشت سر هم کردن نماها بود، از دیدگاه این واژه که به معنی سوار کردن، روی هم
قرار دادن و جفت کردن است، اتصال نماها به مثابه ساخت یک دستگاه صنعتی است، که باید این قطعات(همان تصاویر) هر کدام سر جای خود و در ارتباط بادیگر تصاویر قرار بگیرند تا ماشین(فیلم) به حرکت در آید.

اما نکته مهم در مورد این واژه این است که این لفظ علاوه بر اینکه اشاره به عمل کنارهم قرار دادن نماها دارد، به نام سینمای صامت دهه 1920 روسیه هم سند خورده، یک گرایش خاص زیبایی شناسانه در تاریخ سینما که به همین نام یعنی مکتب مونتاژ در سینما شهرت پیدا کرده،و دوران طلایی سلطنت تدوین در سینما را به یاد می آورد، دورانی که تدوین راجوهره سینما می دانستند و همه چیز به آن ختم می شد که بعدها مفصل تر به این برهه خواهیم پرداخت.

و اما معادل فارسی این عمل که کلمه تدوین باشد، به معنی مدون کردن،جمع آوری کردن در عربی و در فرهنگ لغات فارسی به معنی فراهم آوردن،گردآوری و تالیف کردن است.

در زمینه لغت استاد ضابطی جهرمی معتقد است که کلمه مونتاژ معنای دقیق تری از تدوین یا Edit دارد و بهتر است آن را
ترجمه نکرد و به همین صورت به کار برد و حتی در صورت ترجمه واژه معادل فارسی پیوند خیلی بهتر از تدوین است اما
چون “تدوین” مصطلح و پذیرفته شده است ما هم در این مقاله همین کلمه را به کار خواهیم برد.

بعد از یک دعوای گونه شناسی سینمایی و کمی لغت بازی احتمالا کسالت بار میرویم سراغ اصل مطلب، به عقیده ی عده
ای از بزرگان سینما وجه تمایز سینما و تئاتر قابلیتهایی است که صرفا به کمک تدوین در سینما ممکن شده و همینها سینما
را اینقدر محبوب و اثر گذار کرده است

اهم قابلیت ها و فایده های تدوین در توسعه بیان سینمایی

  1.  مدیریت فضای دراماتیک و حسی

از طریق امکانات زیر که تدوین در اختیارمان گذاشته است میتوانیم بار حسی و عاطفی تصاویر را به طور موثری تغییر دهیم،
آن را افزایش یا کاهش دهیم و حتی معکوس و منقلب کنیم.

امکان حذف و انتخاب: با انتخاب بهترین و موثرترین نماها و حذف زوائد و قسمتهایی از رویداد یا قصه که
نباید دیده شوند یا اهمیت کمتری دارند می توانیم ملالت را کم و جذابیت و گیرایی را بیشتر کنیم یا با انتخاب نماهایی
بهتر و تغییر نماهایی خاص به احساس یا معنای موثر تری برسیم

مثل حذف کردن زمان پخت غذا در برنام ههای آشپزی، یا حذف قسمتهای بی اهمیت قبل از وقوع یک رویداد مهم در جریان یک مستند

امکان تاکید فوری: بیانی رساتر و تاکید بر جزئیاتی که باید به فوریت دیده شوند با نمایش به موقع جزئیات آنها و تاکید بر قسمتهای مهم موضوع و همچنین تکرار آنها از طریق تدوین ممکن می شود.
مثل برش زدن از یک نمای کلی به نمای واکنشی بازیگری خاص در حال یک گفتگو- نمایش جزئیات وسایل یک خانه
برای معرفی دقیق تر صاحب آن که در صورت عدم امکان تدوین مجبور به حرکت دوربین هستیم که در اغلب موارد زائد و قابل
قبول نیست. مثلا در نمایی از فیلم میخواهیم ساعت روی دیوار را نمایش دهیم تا زمان وقوع صحنه مشخص شود، با تدوین
بلافاصله میتوانیم از نمای کلی اطاق به نمای بسته روی ساعت برش بزنیم که در نبود آن مجبوریم دوربین را تا رسیدن به
ساعت حرکت دهیم که حرکتی کاملا زائد خواهد بود.

 

هیجان و تعلیق: میتوان صرفا به کمک تمهیدات تدوینی و سرعت تعویض نماها به افزایش یا کاهش هیجان و
تعلیق صحنه ها پرداخت فارغ از اینکه محتوای نما و رویدادها چقدر ظرفیت هیجانی داشته باشد.
مثلا قدم زدن ساده یک کودک در طول راهروی یک مهد کودک را با یک موسیقی دلهره آور و برشهای پیاپی به دستگیره
در انتهای راهرو میتوان بسیار رمز آلود و هیجان انگیز کرد. کاری که از طریق تصویر برداری ممکن نیست.

تغییر معنا: با تغییر در سرعت نمایش نماها از طریق تند و کند کردن می توان در معنا و احساسی که از نماها
بدست می آید تغییر ایجاد کرد.
ایجاد احساساتی مثل تحقیر، هجو و بیهودگی از طریق تند کردن تصاویر و عظمت بخشیدن، حماسی، عاطفی و مهم کردن
یک رویداد از طریق کند کردن یک حرکت در تدوین به راحتی ممکن است، کاری که بدون تمهیدات تدوینی امکان پذیر
نیست.

تکمیل و تفسیر: افزایش بار حسی و عاطفی رویدادها با نمایش نماهای تفسیری و تکمیلیِ کمک کننده به رویداد
اصلی با نمایش نماهایی از بارش باران و قطرات شمع بعد از یک حادثه تلخ می توان عمق سوگ شخصیت فیلم را با متاثر شدن
تمام جهان نشان داد و به تفسیری تازه از آن رسید، که بدون تدوین و صرفا با نمایش تصاویر شخص بازیگر به این حد از اثر
گذاری نمیتوان رسید.

ترکیب چند صوت با چند تصویر: به کمک تدوین میتوان بیش از یک صدا و یک تصویر را به طور همزمان باهم در آمیخت و از این طریق تاثیرات عاطفی و حسی فیلم را به شدت افزایش داد، ایجاد فضاهای فرا واقعی و خیالی،ساخت اتمسفر و فضای صوتی، ایجاد تعلیق، غافلگیری و هیجان و … با تکریب صداها و تصاویر مختلف با تعدد و کیفیتهای متفاوت به کمک تدوین بسیار معمول و در دسترس است.

2. خلق معانی جدید

به کمک تدوین از چند راه میتوان معانی جدیدی خلق کرد که حاصلی است از تدوین خلاقه نماها و اصوات خامی، که معنی
خلق شده در هیچ یک از عناصر استفاده شده به تنهایی وجود ندارد و این معنا تنها از طریق ترکیب تدوینی این عناصر حاصل
می شود. این کاربرد تدوین را تدوین بیانی یا ذهنی میگویند و به شدت مورد تاکید سینما گران دوران صامت سینمای روسیه
بوده است که بعدا مفصلا از آن خواهیم گفت. به طور کلی چند روش برای این نوع خلق معنی به کار میرود که عبارتند از:

از طریق ترکیب و همجواری دو یا چند نمای خاص، که حالتهای بسیاری  میتواند داشته باشد.
بعدا در باره متداولترین و پر استفاده ترین رو شهای این نوع خلق معنی صحبت خواهیم کرد.

از طریق ترکیب تصاویر و صداهای غیر همگاه و هوشمندانه
مثلا می توان با نمایش تصاویر یک قمارخانه شلوغ و پر ازدحام و استفاده از صدای گله خوکها روی آن به این نتیجه
رسید که …

دستکاری در زمان و سرعت نمایش فیلم
تغییر سرعت نمایش تصاویر همزمان که احساس متفاوتی در مخاطب ایجاد می کند میتواند منجر به استنباط معنایی جدیدی
نیز بشود، مثل سریع کردن تصاویر مربوط به سخنرانی یک مقام مسئول و در انتهای سخنرانی برگرداندن سرعت به حالت
عادی و به این صورت بیهودگی و تهی بودن محتوای سخنرانی را تداعی کردن.

3 تغییر آنی فضا و زمان و خلق ساختارهای روایی جدید
به کمک تدوین و با تغییر آنی فضا و زمان رویداد فیلم می توان به بیان ها و قابلیتهای روایی تازه ای دست یافت.

رویدادهای موازی، پرش به آینده یا گذشته
امکان برش کراماتی را برای بشر فراهم کرد که پیش تر با سالها ورع وسیر و سلوک هم به راحتی به دست نمی آمد.

 

این نما یکی از سمبل های
سینمای فلسفی-تکنولوژیک
تاریخ سینماست. یک انسان
اولیه(به حساب خودشان)
به وسیله استخوانی یکی
از همنوعانش را به خاطر
تصاحب غذا می کشد و
از این پیروزی شادمانه
استخوان را به هوا پرتاب
می کند،برشی کاملا حساب
شده درست در لحظه ای که
استخوان در هواست، نما را
به یک سفینه فضایی فوق
پیشرفته جابه جا می کند.
گویی این همان استخوان
است اما پیشرفته تر…
این فیلم را ببینید.

حرکت در زمان: بشر توانسته بود با یک برش ساده معجزه وار از عهد انسانهای اولیه میلیونها سال در آینده
سفر کند.
 حرکت در فضا: بشر توانست در چشم به هم زدنی هزاران کیلومتر جابه جا شود و از دل کویری سوزان به
دریایی بی کران برسد.
 روایت: به کمک تدوین سینما امکان پیدا کرد دو رویداد که در دو نقطه مجزا و با فاصله زمانی تصویر برداری
شده اند را طوری نمایش دهد که بنظر برسد به صورت همزمان در حال رخ دادن هستند، فردی را به کمک یک برش در
چشم برهم زدنی به هزاران کیلومتر آن طرف تر ببرد و یا 20 سال به آینده یا گذشته منتقل کند.

روایت و ضرباهنگ حوادث
تدوین به ما قابلیت در اختیار گرفتن ضرباهنگ وقوع رویدادها را می دهد و ساختار جدیدی به روایت صحنه ها و فصل های
فیلم می دهد که در زمان تصویر برداری امکان پذیر نیست و به شدت بر احساس و عواطف بیننده در درک روایت فیلم
موثر است.

خلق زمان سینمایی
به کمک تدوین می توان زمانهایی را در فیلم خلق کرد که مشابه آ نها در زندگی واقعی وجود ندارد، مثلا می توان یک عمر زندگی را در 10 ثانیه مرور کرد و یا رخدادی به کوتاهی یک ثانیه را چندین دقیقه بسط داد، می توان با تدوین زمانهای
احساسی و دراماتیک خلق کرد و حسی از زمان را به مخاطب داد که مدت زمانی کوتاه را بلند احساس کند و بالعکس مثلا در موقعیتی بسیار حساس و نفس گیر زمان را بسط داد و باعث افزایش هیجان شد…

 

 

 

خلق جغرافیای سینمایی
تدوین این قابلیت را به ما می دهد که دو اتاق از یک خانه واقعی را روی پرده متعلق به دو شهر متفاوت تصویر کنیم و یا
دو موقعیت مکانی را که هزاران کیلومتر با یکدیگر فاصله دارند با باز کردن یک در به هم متصل کنیم، در فیلمی مستند
مصاحبه ای ترتیب دهیم که کارشناس مصاحبه شونده اش در گچساران باشد و پرسشگر در سرن فرانسه، اما طوری به نظر
برسد که گویی این دو در فاصله چند متری یکدیگر نشسته اند.

4. کمک به فرآیند تولید

تدوین از طرق زیر می تواند فرآیند تولید را به گونه ای سامان دهد که بسیار کم هزینه تر شده و کنترل کارگردان را بر
روی فیلم به منظور افزایش کیفیت و یا اصلاح خطاها به شدت ارتقا دهد.

کاهش هزینه های تولید

برنامه ریزی اقتصادی تولید: از آنجایی که تدوین می تواند پیوستگی و تداوم ایجاد کند و زمان و مکان
را تغییر دهد می توان ترتیب تصویربرداری را از قید روند فیلمنامه آزاد کرد و با استفاده بهینه از زمان، مکان و بازیگران وسایر
عوامل تولید بهره وری را بسیار بالاتر برد.

مثلا وقتی از یک بازیگر در فیلمی تنها در دو صحنه استفاده می شود یکی در ابتدا و دیگری در انتهای فیلم می توان با عقد
قرار دادی چند روزه تمام صحنه های مربوط به آن بازیگر را در یک نوبت فیلم برداری کرد و از نوشتن قرارداد ابلهانه بلند
مدت صرف نظر کرد، یا به همین ترتیب در مورد یک مکان فیلم برداری به جای خارج کردن و وارد کردن بیهوده عوامل
و تجهیزات تولید و صرف وقت اضافه و هزین ههای جابه جایی و اسکان و … تمامی نماهای مربوط به آنجا را در یک نوبت
تصویر برداری کرد، هرچند اتفاقات آن مکان در فیلم نامه در طول داستان فیلم پراکنده باشند. به این کار در مدیریت تولید
به اصطاح رج زنی میگویند که فوت و فن ها و ریزه کاریهای بسیاری دارد و در مدت زمان فیلم برداری و هزینه های
تولید فیلم نقشی بسیار اساسی دارد.

کاهش جابه جایی و سفر: با استفاده از ویژگی خلق جغرافیای سینمایی تدوین می توان کاری کرد که از یک فضای واحد، صرفا با تغییر در طراحی دکورکارکرد مکانهای متعدد را گرفت و به این ترتیب هزینه های زمانی و مالی جابه جایی عوامل و تجهیزات را بسیار کاهش داد، مثلا با اجاره کردن یک ساختمان بزرگ تصاویر مربوط به سه شهر را در اطاقهای مختلف
همان ساختمان گرفت

 

کلاکت معمولا متشکل از تخته
ای دو تکه است که به هم لولا
شده اند. از این وسیله به دو
منظور عمده استفاده می شود،
یکی برای همگاه سازی صدا و
تصویر در تدوین و یکی برای
دادن اطلاعات درباره برداشتی
که قرار است فیلم برداری شود به
همه اعضای گروه به ویژه ، بخش
صدا و تصویر استفاده می شود. در
ابتدای هر برداشت از این صفحه
هم ، فیلم برداری می شود ، تا در
هنگام تدوین اطلاعات مورد نیاز
به تدوین گر داده شود و تکرارها
و برداشتهای مختلف یک نما را از
یکدیگر تشخیص دهد. البته انواع
نرم افزاری و دیجیتال آن نیز
موجود است

افزایش کنترل کارگردان
تدوین از دو راه می تواند کنترل کارگردان را بر محصول نهایی اش افزایش دهد و او را به اثری بهتر و ایده آل تر برساند.

تکرار و اصلاح: به کمک قابلیتی که تدوین در اختیار ما قرار داده می توان یک نما را آنقدر تکرار کرد که در بهترین حالت خود انجام شود و یا در صورت بروز اشکالی ناخواسته در قسمتی از فیلم تنها همان قسمت را مجددا فیلم برداری کرد بدون نیاز به اینکه نماها و برداشتهای قبلی را تکرار کرد.
 وصله پینه: با تدوین می توان از مجموع نماهایی که هرکدام جزئی ایده آل دارند تصاویری ارائه داد که همه ی
آن ایده آل است. به خصوص در بازیگری این تکنیکی معمول در تدوین است که به جای استفاده از یک برداشت ایده آل،
ایده آل ترین نماها را از برداشتهای مختلف در کنار هم قرار داد، کولشوف روسی که بعدها خواهیم گفت در زمینه آزمایشات
و مطالعات روی تدوین ید طولایی داشت(همین الان گفتیم که!) در یک تجربه ادعا کرد من می توانم با نمایش تصاویری از
مجموعه ی افرادی که هرکدام در قسمتی از بدن خود کمال دارند توهمی از فردی که در همه ابعاد کامل است ایجاد کنم

کمک به خلق جلوه های ویژه
تدوین می تواند جلوه های تصویری زیادی را بیافریند که به چند نمونه از آنها اشاره شد، مثل تند و کند کردن تصویر، برعکس کردن نمایش فیلم از آخر به اول، ثابت نگه داشتن فیلم روی نمایی خاص و حتی جلو ه ها و حقه های تصویری دیگری که هم کارکرد زیبایی شناسانه و دراماتیک اثر را بالا می برند و هم به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه اند، مثل خراب کردن یک ماکت و برش زدن به نماهای مختلف بسته تر از ریزش مصالح و دیوارها به جای تخریب یک ساختمان بزرگ.

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کاربردها و قابلیتهای تدوین ،بررسی مفاهیم تدوین در بیان سینمایی”

پس از خرید، بلافاصله لینک‌های دانلود نمایش داده خواهند شد. پرداخت امن به وسیله کلیه درگاه ها

ضمانت 7 روزه بازگشت وجه